Lidmaatschap Phoenix 
Hockey is een populaire sport in Nederland in het algemeen en in Zeist in het bijzonder. SV Phoenix is een grote hockeyvereniging van bijna 1500 leden, het gevolg hiervan is dat er zeker bij de aanname van de jongste jeugd een wachtlijst is.
Hoe gaat de inschrijving en aanname voor jeugd-leden bij SV Phoenix in zijn werk? 

Je moet minimaal 4 jaar zijn. Bereikt je kind tussen 1 oktober en 30 september van het volgende jaar de 5-jarige leeftijd, dan kan je je kind vanaf 1 oktober inschrijven voor het volgende seizoen. Oudere kinderen kunnen zich op ieder moment inschrijven.


Klik hier voor het inschrijfformulier.


In april/mei van het volgende jaar buigt Phoenix zich over alle aanmeldingen en kijkt naar het aantal beschikbare plaatsen. Deze is bij de Funkeys 32, bij de F-jeugd 36 en bij oudere leeftijdscategorieën het aantal opzeggingen. Op basis van de beschikbare plaatsen per leeftijdscategorie worden kinderen van de wachtlijst opgeroepen.

De plaatsing van kinderen gaat in deze volgorde:

1. Oud-leden en familie van competitie spelende leden en/of trimmers

2. Datum van inschrijving;


De plaatsing van nieuwe leden wordt gedaan door de jeugdledenadministratie in overleg met het bestuurslid Jeugd & Opleidingen. Het bestuurslid Jeugd heeft bij de aanstelling discretionaire bevoegdheid. 
U wordt per mail hierover geïnformeerd in de maand juni. Ook als uw kind niet geplaatst is. 

Soms vinden er nog opzeggingen plaats na de publicatie van de teams. Dan worden alsnog kinderen van de wachtlijst opgeroepen volgens bovenstaande volgorde. In principe worden na 1 september geen nieuwe, beginnende leden meer aangenomen - teams spelen dan met 1 persoon minder. Er is een uitzondering: indien een team kampt met structurele tekorten is er wel een tussentijdse instroom mogelijk. 

Phoenix kent 3 typen lidmaatschappen:
Wedstrijdlid: als wedstrijdlid zijn er geen beperkingen om te trainen of wedstrijden te spelen. Zondagteams bestaan uit tenminste 14 wedstrijdleden.
Trainingslid: als trainingslid neem je 1x per week deel aan een georganiseerde training van Phoenix. Daarnaast mag je 5x per seizoenshelft invallen bij een zondagsteam en een tweede trainingsmoment bijwonen.
Basislid: als basislid mag je 2x per seizoenshelft invallen bij een zondagsteam en een trainingsmoment bijwonen.

Bij alle 3 typen lidmaatschappen ben je volwaardig lid van Phoenix, dat wil zeggen verzekerd via de KNHB, stemrecht bij ALV's, voorrang bij plaatsing, toegang tot exclusieve feesten enzovoorts.

Voor jongeren tussen 18-24 jaar kent Phoenix een gereduceerd tarief, onafhankelijk in welk team je speelt of  je studeert of niet.

Senioren worden vanaf juni ingedeeld. Je wordt hierover per mail geïnformeerd, ook als je niet geplaatst bent. Meer informatie over seniorenhockey, stuur dan een email.

Indien je lid wilt worden, je kind wilt aanmelden of vrijwilliger bent dan verzoeken wij je het digitale formulier in te vullen. Wij gebruiken je gegevens alleen in Phoenix verband en passen de privacy wetgeving toe. Vink wel het veldje aan dat je je gegevens wilt delen met de KNHB, anders ben je niet speelgerechtigd. Je ontvangt per email je bevestiging van inschrijvingsregistratie.

Wanneer je van een ander vereniging komt, moet je aangemeld zijn voor 1 mei en wordt van je verwacht dat je meedoet met de selecties in mei. Omdat andere verenigingen ook een opzegtermijn hanteren zul je dit tijdig moeten communiceren (bij beide verenigingen) om teleurstelling te voorkomen. 

Speel je momenteel niet bij Phoenix en wil je in aanmerking komen voor eerstelijns selectie A-C? Meld je dan aan bij Phoenix per mail naar [email protected] o.v.v. je hockey-CV, motivatie en persoonlijke gegevens. 
Phoenix biedt spelers en keepers van andere clubs de mogelijkheid om voor een eerstelijns Phoenix-team te spelen indien hij/zij een significante aanvulling op het team is. Hierbij kijken we naar verschillende aspecten, zowel technisch, fysiek als mentaal. Omdat het van belang is voor speler, ouder/verzorger(s) en Phoenix om hier goed zicht op te krijgen, willen we graag van tevoren met je kennismaken en kan je meetrainen met het huidige eerstelijnsteam. Hierdoor vorm je zelf ook een beter beeld. De selectietrainingen vinden vervolgens eind mei/begin juni plaats.  

De contributie wordt verplicht per automatische incasso geïnd. Vanzelfsprekend word je pas contributieplichtig als jij of je kind is geplaatst. Mocht je van plaatsing afzien, dan dien je per omgaande na de plaatsingsmelding je af te melden. Vanaf 1 augustus zijn nieuwe leden contributieplichtig. Bestaande leden zijn contributieplichtig nadat de datum van opzegging is verstreken.

Senior leden kunnen gedurende het jaar aangeven dat zij een hoger lidmaatschap willen aangaan. En mocht je als senior meer spelen dan volgens je lidmaatschap toegestaan is, dan zal Phoenix je lidmaatschap automatisch verhogen tot het niveau dat bij je speelactiviteiten hoort. Je betaalt met terugwerkende kracht over het gehele jaar de bijbehorende contributie, inclusief eventuele inschrijfkosten (indien van toepassing).

Er wordt éénmalig bij succesvolle plaatsing inschrijfgeld in rekening gebracht.  Dit is niet van toepassing voor (senior) basisleden. Als een basislid later alsnog trainingslid of wedstrijdlid wordt, dan is hij/zij alsnog inschrijfgeld verschuldigd.
 
Aangezien een grote vereniging als Phoenix floreert dankzij de inzet van ouders/vrijwilligers, stellen wij het zeer op prijs als (ouders van) leden zich bij hun lidmaatschap of bij lidmaatschap van hun kind ook in willen zetten als vrijwilliger.
 
Om toegang te krijgen tot de Phoenix ledendatabase dienen vrijwilligers zich aan te melden met dit inschrijfformulier. Het veld automatisch incasso dien je ook aan te vinken anders werkt de aanmelding niet. Vanzelfsprekend is er geen incasso of administratiekosten!
 
Heb je een nieuw adres? Geef dit dan door aan de ledenadministratie: voor jeugdleden kan dat via: [email protected]. Voor senioren en veteranen/veterinnen kan dat via: [email protected].
 
Indien er wijzigingen zijn van je (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres? Dan kun je dit zelf aanpassen via de website. Ga op www.phoenixhockey.nl naar "Mijn Phoenix" en geef lidnummer en wachtwoord in, ga door naar "mijn profiel" en bij gegevens kan je deze gegevens wijzigingen.  

De contributie voor het jaar 2022-2023 is in de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 21 juni 2022 vastgesteld. Klik hier voor de bedragen

  

We wijzen de leden nadrukkelijk op de mogelijkheid om de contributie volledig middels een factuur te betalen. Ook geven werkgevers, in het kader van de werkkostenregeling, vaak de gelegenheid om de contributie / het abonnement op een sportvereniging te declareren.


Contributiebetaling

Voor zover de contributie niet in 1 keer betaald wordt, zal de contributie per automatische incasso worden geïnd. De contributie wordt dan in 4 termijnen geïnd, in september, oktober, november en januari. Inschrijfkosten, alle van toepassing zijnde toeslagen en de kosten voor de trainingsweek vinden bij de 1e-inning in september plaats. Ook boetes van de KNHB worden doorbelast naar het individu, of aanvoerder van het desbetreffende team.


Mislukte incasso / stornering:

Indien een incasso niet kan worden gedaan of wordt gestorneerd vanwege onvoldoende saldo of willekeurig welke andere reden worden aanvullende kosten in rekening gebracht. 


Familiekorting:

Familiekorting is het maximum aan contributies dat 1 familie betaalt aan Phoenix. In andere woorden: de maximaal te betalen basiscontributie per familie (ouders en kinderen welke gezamenlijk op 1 adres staan ingeschreven bij de ledenadministratie en welke contributie ook daadwerkelijk van 1 rekening geïncasseerd wordt). Dit bedrag is exclusief entreegelden en alle eventueel betaalde toeslagen zoals tophockeytoeslagen, zaalhockeytoeslagen e.d.. Per jaar wordt in de ALV de familiekorting vastgesteld.


Mocht u van mening zijn dat u en uw gezin ook recht hebben op familiekorting maar bovenstaande niet voorziet (denk hierbij bijvoorbeeld aan een samengesteld gezin) kunt u uw vraag / verzoek voor 1 februari van het lopende seizoen voorleggen aan de penningmeester en deze zal daar vervolgens een definitieve beslissing over nemen.


De eventuele teruggaaf o.b.v. de familiekorting zal in maart - april van het lopende seizoen worden uitgekeerd aan de daarvoor in aanmerking komende families op hetzelfde bankrekeningnummer als waar de contributie van geïncasseerd wordt.


Coulance:

U kunt in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de contributie indien u een seizoenshelft of meer niet kunt spelen als gevolg van bijvoorbeeld een langdurige blessure, zwangerschap, buitenland verblijf of verhuizing. De maxima bedragen wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld en vindt u onder het kopje Contributie. De coulancevergoeding dient door het lid zelf per e-mail aangevraagd te worden bij de penningmeester ([email protected]) en deze zal vervolgens over de mogelijke toekenning van de coulancevergoeding een definitieve beslissing over nemen. 


De eventuele teruggaaf o.b.v. de coulanceregeling zal in maart - april van het lopende seizoen worden uitgekeerd aan de daarvoor in aanmerking komende leden op hetzelfde bankrekeningnummer als waar de contributie van geïncasseerd wordt.


NB: Om in aanmerking te komen voor familiekorting of coulancevergoeding dient de volledige contributie (incl. entreegelden, mogelijke boetes, toeslagen e.d.) van het lopende seizoen door de betreffende leden te zijn voldaan. 


Reguliere opzeggingen:

Opzegging van het lidmaatschap voor het komende seizoen dient te gebeuren middels een e-mail aan de ledenadministratie. We verzoeken je dit ook zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. De uiterste opzegdatum voor jeugdleden is 1 mei en voor senioren 1 juni.

Opzeggen na deze datum betekent dat je voor het gehele aankomende seizoen contributieplichtig bent, inclusief alle geldende toeslagen zoals bijvoorbeeld zaaltoeslag.


Zijn er mogelijk redenen waarom je als jeugdlid pas na 1 mei van het lopende seizoen kunt of wilt opzeggen? Vraag dan voor 15 april van het lopende seizoen per e-mail ([email protected]) toestemming van het bestuurslid jeugd. Deze reageert binnen een week na ontvangst van je e-mail of je deze toestemming al dan niet krijgt. Daarna heb je dan nog tot 1 juni van het lopende seizoen de tijd om te beslissen of je alsnog voor 1 juni je lidmaatschap op gaat zeggen of dat je het risico neemt om voor het gehele aankomende hockeyseizoen contributie te moeten betalen.


Als je als senior je lidmaatschap wilt wijzigen naar een goedkopere vorm dien je dit ook door te geven vóór 1 juni. 


Opzeggen jeugdleden: [email protected]

Opzeggen senioren: [email protected]


Jeugdsportfonds

Jouw kind wil op hockey, maar je hebt geen idee waar je het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds (een deel van) de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!


Ouders en/of verzorgers kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kan je geen intermediair vinden? Kijk dan op de pagina waar jouw gemeente onder valt en neem contact op met de coördinator.


Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis-aanvraagformulier mee naar de intermediair.


Kijk voor de algemene informatie op de website van het Jeugdsportfonds Utrecht.


Klik hier voor informatie over spelregels van het Jeugdsportfonds in Zeist. NB: In andere gemeenten gelden mogelijk ook andere regels.